ODRŽANA 6. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA I 4. SEDNICA NADZORNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

          U Novom Sadu, dana 07.03.2017. godine održana je 6. sednica Upravnog odbora i 4. sednica Nadzornog odbora Saveza sport za sve Vojvodine.

           Nadzorni odbor izvršio je uvid dokumentaciju koja prati materijalno-finansijsko poslovanje Saveza i finansijske podatke utvrđene završnim računom za 2016. godinu nakon čega je predložio Upravnom odboru da usvoji Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu i isti dostavi Agenciji za privredne registre.

            U skladu sa Statutom Saveza, Nadzorni odbor razmatrao je i usvojio Poslovnik o radu Nadzornog odbora Saveza sport za sve Vojvodine koji bliže reguliše rad ovog organa.

            Po završetku 4. sednice Nadzornog odbora održana je 6. sednica Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine.

            Branko Vujović, predsednik Saveza i Upravnog odbora podsetio je prisutne o obavezi usaglašavanja rada Saveza i njegovih organa sa Zakonom o sportu RS i Statutom Saveza.

            Na sednici je utvrđeno koji članovi ispunjavaju zakonske uslove da ostanu u sastavu Upravnog odbora Saveza nakon čega su isti učestvovali u daljem radu 6. sednice Upravnog odbora.

            Upravnom odboru data je Informacija o aktivnostima Saveza za period između dve sednice a kratke napomene o istim dao je Branko Vujović istakavši da su aktivnosti Saveza u proteklom periodu bile usmerene na normativno usaglašavanje i Izveštavanje o aktivnostima za 2016.godinu.

            Od posebnog značaja za Savez jeste kategorizacija u sistemu sporta u AP Vojvodini – na osnovu realizovanih programskih aktivnosti i kvaliteta programa koje sprovodi, Savez sport za sve Vojvodine -oblast sporta za sve kategorisana je u I grupu sportova u AP Vojvodini.

            U daljem radu sednice, Upravni odbor je, u skladu sa utvrđenim bilansom stanja i uspeha za 2016. godinu i pratećom finansijskom dokumentacijom Saveza, doneo odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu nakon čega će isti biti predat Agenciji za privredne registre.

            Takođe, na osnovu opredeljenih sredstava za programske aktivnosti Saveza sport za sve Vojvodine za 2017. godinu, Upravni odbor razmotrio je i usvojio usaglašen Program rada Saveza sa Finansijskim planom za 2017. godinu.

            Usvajanjem Statuta Saveza koji je usaglašen sa Zakonom o sportu RS, pristupilo se usaglašavanju opštih akata Saveza, te je Upravni odbor na 6. sednici razmotrio i usvojio usaglašen Poslovnik o radu Upravnog odbora kao i usaglašen Pravilnik o vođenju knjige članova Saveza sport za sve Vojvodine.

            Na predlog Sportskog odbora, Upravni odbor usvojio je Zbirnu bodovnu listu aktivnosti Regiona u 2016. godini, po osnovu Kriterijuma za raspodelu sredstava za 2017. godinu.

            Na sednici je posebno istaknut značaj urađenog Programa razvoja sporta za sve u AP Vojvodini za period 2017-2020. Nakon što je Program razvoja bio predmet javne rasprave putem elektronske aplikacije na sajtu Saveza, Upravni odbor doneo je odluku o usvajanju istog.

            U skladu sa Statutom Saveza i na predlog predsednika Saveza, Upravni odbor doneo je odluku o imenovanju generalnog sekretara Saveza sport za sve Vojvodine, gde je za generalnog sekretara imenovana Olivera Jovanović.

            Tokom daljeg rada 6. sednice Upravnog odbora, predsednik Saveza i prisutni članovi Upravnog odbora razgovarali su o daljim pravcima razvoja i organizovanja sistema radničkog sporta a zaključeno je i da će se zakazati radni dogovor sa predsednicima i sekretarima Regionalnih društava za radnički sport.

            Na sednici Upravnog odbora donete su i odgovarajuće odluke o prijemu u članstvo Saveza sport za sve Vojvodine, u skladu sa Statutom Saveza i Zakonom o sportu RS.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *