ODRŽAN RADNI SASTANAK SA PREDSEDNICIMA I SEKRETARIMA REGIONA

Sistemska i nedvosmislena inicijativa i podrška unapređenju sistema radničkog sporta od strane svih činioca u sistemu sporta za sve i radničkog sporta, sa konkretnim zaključcima, merama i aktivnostima

U Novom Sadu, 30.marta 2017. godine održan je Radni sastanak sa predsednicima i sekretarima Regiona. Sastanku su prisustvovali predsednik Saveza Sport za sve Vojvodine Branko Vujović, predsednik Olimpijskog komiteta za radnički sport i organizovanje 12. SORV Goran Milić, potpredsednik Saveza Milorad Perišić, generalni sekretar Saveza i OK 12. SORV Olivera Jovanović, predsednici i sekretari Regiona Severna Bačka, Potisje, Severni i Srednji Banat, Južna Bačka i Južni Banat, članovi Koordinacionog odbora za radnički sport i Komesar za takmičenje 12. SORV dok Regioni Srem i Jugozapadna Bačka nisu imali predstavnike na ovom radnom sastanku.

Savez sport za sve Vojvodine je početkom 2016. godine pokrenuo inicijativu za unapređenje sistema radničkog sporta, koji se prevashodno odnosio na sagledavanje stanja u regionima i donošenju mera i aktivnosti kako bi se prevazišli određeni problemi koji opterećuju sistem radničkog sporta. Aktivnosti na unapređenju sistema radničkog sporta i funkcionisanja Regionalnih društava za radnički sport Savez sport za sve Vojvodine realizovao je tokom 2016. godine, sprovodeći istraživanje u svih sedam Regiona, nakon čega je sačinjena Analiza stanja u pomenutom sistemu.

Na osnovu uočenog stanja a u duhu povećanja kapaciteta i poboljšanja rada i funkcionisanja Regiona, Savez sport za sve Vojvodine – Izvršni odbor OK 12. SORV formirao je tročlanu Radnu grupu koja je, u periodu od septembra do novembra 2016. godine, izvršila obilazak i obavila razgovore sa predstavnicima svih sedam Regionalnih društava.

U  Izveštaju Radne grupe konstatovano je da su Region Potisje i Region Severna Bačka najuređeniji regioni u sistemu radničkog sporta, čiji se modeli funkcionisanja mogu primeniti u radu ostalih regiona. Normativna uređenost, saradnja sa lokalnom samoupravom i VSSS kao i uključenost u programske aktivnosti SORV na zadovoljavajućem nivou su i u Regionu Severni i Srednji Banat, dok je u Regionima Južni Banat, Južna Bačka, Srem i Jugozapadna Bačka stanje nešto složenije, navodi se u Izveštaju.

Takođe je konstatovano da u oko 15 opština u Vojvodini radnički sport uopšte nije prisutan a u 10 opština prisutan je na nezadovoljavajućem nivou. U svih sedam Regiona konstatovana je i potreba  za normativnim uređenjem.

Sa ciljem da se pristupi rešavanju uočenih problema, na sednici Olimpijskog komiteta  12.SORV, održanoj 05.12.2016. godine, Radna grupa imenovana je u Koordinacioni odbor OK 12.SORV sa zadatkom da sačini Operativni plan aktivnosti za unapređenje rada i funkcionisanja Regiona kako bi se u 2017. godini pristupilo realizaciji istih.

U skladu sa potrebama svakog regiona, Koordinacioni odbor je sačinio operativne planove sa konkretnim aktivnostima, rokovima izvršenja i nosiocima istih.

Održavanjem radnog sastanka sa najvažnijim činiocima iz sistema radničkog sporta i 12.SORV, pokrenute su inicijative za sprovođenje operativnih planova ali i druga pitanja od značaja za razvoj radničkog sporta i ciklusa 12.SORV.

Koordinacioni odbor izvestio je prisutne da je trenutno najsloženija situacija u Regionu Jugozapadna Bačka koji je teritorijalno najveći region, sa pripadajućih 8 opština, ali gotovo potpuno neaktivan u programskim aktivnostima sistema Sportske olimpijade radnika Vojvodine. U Regionu Jugozapadna Bačka nisu rešena ni kadrovska pitanja te je neophodno u što kraćem roku održati izbornu skupštinu.

Izbori se očekuju i u Regionu Srem a u svih sedam regiona neophodno je ojačati saradnju sa lokalnom samoupravom, gradskim i opštinskim većima sindikata kao i bolje pozicionirati radnički sport, u skladu sa prioritetima u oblasti sporta koje je definisao Program razvoja sporta i sporta za sve u AP Vojvodini.

 

Na sastanku, koji je bio afirmativnog karaktera, takođe je razmatrano pitanje organizacije i realizacije sportske manifestacije „Prvenstvo Vojvodine 2017“ kao i pripreme 12. sportske olimpijade radnika Vojvodine koja će se održati 2019. godine u Bečeju i Novom Bečeju.

Regioni Potisje, Severna Bačka i Severni Srednji Banat predložili su određene inicijative za unapređenje celokupnog sistema, iz domena rada i funkcionisanja organa i radnih tela OK 12.SORV kao i organizacije i realizacije Prvenstva Vojvodine 2017.

Takođe je pokrenuta inicijativa za izmenu i dopunu Kriterijuma za raspodelu sredstava Regionima.

Navedene inicijative uputiće se organima Olimpijskog komiteta 12.SORV na razmatranje i odlučivanje.

Na radnom dogovoru je zaključeno  da Koordinacioni odbor nastavi sa svojim aktivnostima i u što kraćem roku održi sastanak sa predstavnicima Regiona Jugozapadna Bačka i Regiona Srem kao i da se sačini plan aktivnosti koje bi imale za cilj da se putem organizacije sastanaka i drugih aktivnosti stvore optimalni uslovi za uključivanje svih onih sredina koje u proteklom periodu nisu bile aktivni učesnici i akteri aktivnosti u okviru radničkog sporta.

Zauzet je i zajednički stav po pitanju dosadašnjeg angažovanja potpredsednika Olimpijskog komiteta 12.SORV i zamenika komesara za takmičenje 12.SORV i njihovog doprinosa u sistemu 12.SORV, te se ovo pitanje delegira Izvršnom odboru OK 12.SORV a potom i Olimpijskom komitetu 12.SORV na razmatranje i odlučivanje.

Predstavnici Saveza sport za sve Vojvodine i Olimpijskog komiteta 12.SORV u narednom periodu održaće sastanak sa predstavnicima opština domaćina 12.SORV Bečejom i Novim Bečejom.

Nakon iscrpne diskusije, radni dogovor je završen sa stavom da svi subjekti u sistemu radničkog sporta i ciklusa 12.SORV moraju uložiti dodatni napor kako bi se sitem podigao na viši nivo i planirane programske aktivnosti realizovale na visokom nivou.

Radnička olimpijada kao najznačajniji program Saveza sport za sve Vojvodine i kao jedan od sportskih brendova AP Vojvodine zaslužuje da se u narednom periodu učine dodatni napori i da se svi dostupni resursi stave u funkciju unapređenja celokupnog sistema. Prvi i osnovni zadatak je da se obezbede uslovi da se aktivnim  uključivanjem svih lokalnih samouprava i regiona olimpijada vrati u one okvire od pre par decenija.

Na ovakav odnos i obavezu pored značajne uloge radničke olimpijade u sistemu sporta i rekreacije u AP Vojvodini i doprinosa koji ona daje u stvaranju  i podizanju svesti građana o važnosti fizičkog vežbanja, obavezuju nas i Program razvoja sporta u AP Vojvodini za period od 2016 do 2018. godine kao i Program razvoja Sporta za sve u AP Vojvodini 2017 – 2020. godine.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *